SATELLITE WORKSHOPS/SATELITNÍ SEMINÁŘE:

Prior to the “DDPEO Conference” we organise  Satellite Workshops. Main topics of workshops are current methods in cancer research or popularisation of research outputs.

 

Dne 30. 11. 2017 se pod záštitou Ústavu molekulární a translační medicíny, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, klastru MedChemBio a Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika uskuteční první seminář, na kterém se laická veřejnost setká s vědci, kteří pracují ve výzkumu nádorů.
Srdečně zveme zájemce z řad pacientů, rodinných přislušníků a nadšenců, které zajímají informace o vzniku nádorových onemocnění.

Termín:  30. 11. 2017 od 15:00hod. do cca 18:30hod.
Místo setkání: Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 5
779 00 Olomouc

Seminář bude rozdelen do dvou částí. V první  části proběhnou přednášky na odborné téma o výzkumu nádorů. Po obědovém občerstvení budou mít možnost účastníci náhlednout do prostor Ústavu molekulární a translační medicíny kde probíhají výzkumné práce i specializovaná genetická diagnostika. V závěru semináře proběhne moderovaná diskuze.

Seminář bude odborne garantován:
prof. MUDr. Vladímír Mihál, Csc. –  dětský onkolog
doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD. – výzkum nádorů

Maximální kapacita semináře – 60 lidí, vstup na seminář je zdarma- nutná registrace

Program semináře:

No satellite workshops in this year.

Vizualizace genů a genových produktů v tkáních a buňkách

Termín konání: 4. – 5. 12. 2015

Workshop je zaměřen na základy znalostí a technik v oblasti imunohistochemie a in-situ hybridizace, jakož i na využití reportérových buněčných systémů ve výzkumu nádorů.

Workshop je rozdělen na dvě části:

V pátek 4. 12. 2015 proběhne teoretická část, která sestává z přednášek v následujících tématech:

  • Pre-analytická fáze imunohistochemie“
  • Způsoby přípravy vzorků na IHC,

Bude diskutován vliv formaldehydové fixace na výsledky imunohistochemických reakcí, a to zejména doby do počátku fixace (tzv. studené ischemie), délky fixace, vlivu pH fixačního činidla a jeho teploty. V souvislosti s tím bude prezentována kinetika difúze formaldehydu ve tkáních. Demonstrován bude vliv dekalcifikačních činidel na fixované a nefixované tkáně. Konečně bude probrán vliv skladovacích podmínek (skladování parafinových bloků a skel s tkáňovými řezy) na výsledek imunohistochemických reakcí.

 Imunohistochemie – 4 miliony možností, jak na to

Imunohistochemie má ve výzkumu tkání nezastupitelné místo. Díky této metodě jsme schopni lokalizovat zkoumaný antigen a v některých případech jej i semikvantitativně zhodnotit. Jako všechny analytické metody na tkáních však má svá zásadní úskalí, která začínají fixací vzorku a výběrem protilátky. U protilátek určených pro výzkum platí, že možností, jak správně provést imunohistochemickou reakci na zkoumané tkáni je nepřeberné množství a není vždy jednoduché nalézt správnou cestu k validnímu výsledku.

Využijte potenciál svých přístrojů – tipy a triky

V laboratoři jsme obklopeni řadou přístrojů, od jednoduchých přes velmi komplexní. Téměř není v lidských silách vědět o každé jejich funkci a nastavení. V této prezentaci naleznete několik tipů, jak si práci s nimi ulehčit a zefektivnit

 Základní práce s optickými mikroskopy jejich údržba a provoz

Budou vysvětleny základní principy práce s optickými mikroskopy, bude stručně vysvětlen princip mikroskopů vzpřímených a invertovaných. Probrána bude údržba a obsluha jednotlivých typů mikroskopů a nejčastější chyby, které užvatelé dělají.

Digitální skenovací systém- užitečný nástroj pro zobrazování tkání

Moderní technologie pronikají do všech koutů našeho života. Digitální patologie se ve světě stává součástí laboratorního provozu. Co nám může nabídnout?

DNA in-situ hybridizace

 V sobotu 5. 12. 2015 budou probíhat praktické workshopy (moduly) v níže uvedených tématech. Upozorňujeme, že kapacita workshopů je omezená.

Diskusní panel na téma: Základní problematika Imunohistochemie

Lektor: Ing. Ivo Überall, Ph.D.

Obsahová náplň: základní postupy při nakládání se vzorky, vybrané kazuistiky. Praktický workshop bude veden formou diskuse na Ústavu molekulární patologie LF UP.

Maximální kapacita: 25 účastníků.

Praktický workshop: DNA in-situ hybridizace

Lektoři: RNDr. Radek Trojanec, PhD., Mgr. Marta Khoylou, PhD., Soňa Mlčochová

Obsahová náplň: Účastníci tohoto modulu budou seznámeni s metodami fluorescenční hybridizace in-situ (FISH). Důraz bude kladen především na problematické body metody (v průběhu zpracování vzorků a jejich hybridizace), zpracování různých druhů materiálu (tkáňové řezy, cytospiny, otiskové preparáty, chromozomálních preparáty) nebo vyšetřování obtížně hybridizovatených vzorků. V rámci workshopu budou účastníci seznámeni s různými technikami přípravy preparátů, jako je parafinizace buněčných linií a tkaní, krájení, s laserovou mikrodisekcí apod. V průběhu workshopu se účastníci budou dále věnovat hodnocení různých druhů sond: break-apart sond, lokusově specifických či centromerních sond apod., a to jak na kvalitních, tak i na obtížných vzorcích (s částečnými nekrózami, vysokým obsahem vaziva, nedostatečným natrávením, promytím apod.). Možnosti hodnocení budou demonstrovány na klasickém fluorescenčním mikroskopu (manuální hodnocení), s využitím obrazové analýzy (poloautomatické hodnocení) a na plně automatickém systému. Diskutovány budou výhody i nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení.

Maximální kapacita: 7 účastníků.

Praktický workshop: RNA in-situ hybridizace

Lektor: Mgr. Zuzana Macečková

Obsahová náplň: Účastníci tohoto modulu budou seznámení s metodami fluorescenční RNA in-situ hybridizace (FISH). Na příkladu detekce pro-rRNA bude prezentována základní metodika a vysvětlení základních principů RNA detekce – od přípravy vzorků až po návrh sond. Dále bude ukázána in-vivo RNA hybridizace, která na rozdíl od klasické umožňuje studium exprese genu v živých buňkách a jejich sortování pro další účely na základě exprese konkrétního genu. Hodnocení bude provádění na klasickém fluorescenčního mikroskopu, konfokální mikroskopu a sortování na základě expresu genu bude demonstrována na průtokovém cytometru.

Maximální kapacita: 7 účastníků.

Praktický workshop: Reportérové ​​systémy

Lektoři: Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D., Mgr. Pawel Znojek, Ph.D.

Obsahová náplň: Workshop v teoretické části seznámí účastníky s nejčastěji používanými technologiemi pro monitorování aktivity buněčných drah a procesů pomocí reportérových systémů. V praktické části bude zaměřen na reálné ukázky fluorescenčních a luminiscenčních reportérových technologií. V rámci workshopu bude za využití plně automatizovaného HCS mikroskopu představen buněčný systém pro monitorování aktivity kaspáz jako klíčového markeru apoptózy v reálném čase a fluorescenční buněčný senzor umožňující studium dynamiky progrese buněčného cyklu v reálném čase. Vysoce senzitivní reportérový detekční systém pro testování aktivity demethylačních látek bude demonstrován na klasickém wide-field fluorescenčním mikroskopu. Jako příklad  luminiscenčních reportérů bude představena technologie pro mapování inhibice/aktivace buněčných signálních drah malými molekulami. Workshop bude podpořen z grantu MPO FR-TI4/625.

Maximální kapacita: 7 účastníků.

Podmínky účasti:

Workshop má omezenou kapacitu, a to jak v teoretické, tak v praktické části. Na teoretickou část workshopu byla stanovena kapacita 100 účastníků. Množství účastníků jednotlivých modulů praktické části workshopu je stanoveno individuálně, a to na základě technické a procesní náročnosti.

Registrace probíhá online prostřednictvím formuláře. Registrace na praktické workshopy bude každému zájemci potvrzena samostatně, a to do 15. 11. 2015. Každý zájemce si může zaregistrovat pouze jeden modul. Registrace na praktickou část workshopu není možná bez účasti na teoretické část.

Poplatky:

Každý účastník, jehož registrace byla schválena, obdrží email s pokyny k platbě. Poplatek je nutné uhradit podle zaslaných pokynů tak, aby platba byla zaúčtována na účtu příjemce nejpozději do 2. 12. 2015.

Cena teoretické části workshopu dne 4. 12. 2015 – 1 200,-Kč.

Cena praktické části workshopu (jeden vybranýmodul) dne 5. 12. 2015 – 1 300,-Kč.